Samarbetspartners

Svenskt Hybridfordonscentrum

Svenskt hybridfordonscentrum (SHC) är ett nationellt kompetenscentrum för utveckling av el- och hybridfordon. Det samlar Sveriges fordonsindustri, ledande högskolor och myndigheter till en arena för forskning, utbyte av erfarenheter och nyttiggörande av svensk forskning inom el- och hybridfordonsteknik.

Centrets kärnverksamhet är att bedriva tillämpad industrinära forskning med ett övergripande systemperspektiv på elektriska och hybridiserade framdrivningssystem. Avsikten är att vara ett internationellt ledande centrum för vetenskap och industriell samverkan omfattande tekniska, miljömässiga och samhälleliga frågeställningar i en strävan att utveckla fordon för en långsiktigt hållbar framtid.

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SPs vision har som vision att bli ett internationellt ledande institut och har som affärsidé att skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig kompetens för innovation
och värdeskapande i näringslivet och en hållbar samhällsutveckling. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är moderbolag i en koncern innefattande sex dotterbolag. RISE Holding AB är ägare till samtliga aktier i SP. Verksamheten inom moderbolaget har sitt huvudsäte i Borås och är organiserad i nio tekniska enheter: SP Brandteknik, SP Bygg och Mekanik, SP Certifiering, SP Elektronik, SP Energiteknik, SP Kalibrering och Verifiering, SP Kemi och Material, SP Mätteknik samt SP Trä.

Telematics Valley

Telematics Valley är en ideell organisation som finns till för att förbättra medlemmarnas möjligheter och även utnyttja regionen (Västsverige) som ett ledande telematiksutvecklingskluster. Detta uppnås genom ett brett spektrum av mål, exempelvis är att locka ytterligare kompetens till regionen samt att bjuda in europeiska telematikaktörer, uppmuntra samarbete, stimulera debatt och kunskap, ha ett nära samarbete med den akademiska världen, forskning och utveckling samt testanläggningar, dra till sig investeringar och skapa mer jobb.

Telematics Valley mål är att främja användningen av telematik till förmån alla användare i fordons-och transportsektorn. Att sammanföra den privata och offentliga sektorn, tillsammans med den akademiska världen medger organisationen Telematics Valley  ett forum för möjligheten att dela och utbyta idéer.

SWESURF och Campus i12

SWESURF är en branschförening för företag och yrkesverksamma inom ytmodellering som är en kritisk resurs vid t.ex. produktutveckling. Initiativtagare till föreningen är ledande tillverkningsföretag i Sverige, tekniska konsulter och internationella programvaruföretag, nätverk som har fokus på formbestämning och ytmodellering. Föreningensmedlemar är; Toyota Material Handling, Scania, Eriksson, Electrolux, Volvo, Semcon, Epsilon, Etteplan, Cadcraft, Swerea, Tekniska högskolan i Jönköping. SWESURF ska bidra med expertis inom produktutveckling för att förverkliga att FoU resulterar i innovation. SweSurf drivs i form av en ideell förening med sitt kansli i Visualization Park i Eksjö.

Campus i12 utbildar formbestämmare, 3D-artister, compositors och visualiserare. Digital visualisering är den gemensamma nämnaren för utbildningarna. Tekniska högskolan i Jönköping är utbildningarnas huvudman. Campus i12 har en 2-årig högskoleutbildning Digital Visualisering som har två profiler, 3D visualisering och Digital Compositing. De andra två utbildningarna är Digital Design – formbestämning och Digital Visualisering – Arkitektur och Design, de är 2-åriga yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningsprogrammet Digital Design är en av två utbildningar i Formbestämning i Sverige.