Klusterinitiativ

Klusterinitiativ

”Ett kluster är en geografiskt avgränsad miljö, inom vars ”gränser” företag inom liknande branscher, under konkurrens och samverkan, producerar en ”speciell” slutprodukt.” (Wikipedia)

”För att addera värde och öka effekterna av befintliga kluster organiseras en utvecklingsverksamhet kring dem. Denna satsning benämns klusterinitiativ.” (Karin Nilsson, verksamhetschef Tunga fordon)

Samhällsansvar
Tunga fordonsklustret är en hörnpelare i södra Sveriges ekonomi och har stor betydelse för den regionala sysselsättningen.

Fordonsindustrin i vår region är enligt en analys presenterad våren 2011 mycket konkurrenskraftig (Regionstudie Kronoberg av Grufman Reje management). Fordonen har ett högt förädlingsvärde och företagen är lönsamma!

Det offentliga ledarskapet i regionen har bekräftat betydelsen av branschen tunga fordon för utvecklad sysselsättning och välfärd. Det finns ett engagerat ledarskap hos de nationella offentliga aktörerna för utveckling av innovation, konkurrenskraft och sysselsättning i branschen.

Genom samverkan mellan företagen, offentliga aktörer och forsknings- och utvecklingsaktörer skapas en utvecklande miljö.

Utvecklingspotential
För att företagen ska vara fortsatt konkurrenskraftiga fordrar det att produktiviteten ökar ytterligare. Utveckling av maskinkonceptet, bättre tillgänglighet /underhåll – andra upphandlingsformer, förbättring och optimering av slutanvändarens processer.

I regionen finns viktiga underleverantörer till Tunga fordonsindustrin. Värdekedjan mellan leverantörer och kund behöver stärkas. Leverantörerna har stor utvecklingspotential.

Forskning, utveckling och utbildning på olika nivåer finns men de behöver specialiseras.

Nätverk finns både nationellt och internationellt. Denna samverkan utvecklas ständigt.

Branschen och arbetsmarknaden inom tunga fordon ska göras ännu mer synlig och känd och uppfattas som attraktiv och bred såväl av potentiella medarbetare med spetskompetens som av leverantörer av spetsteknik.