Användning av arbetsmaskiner genererar betydande koldioxidutsläpp och lokala luftföroreningar. Genom att använda arbetsmaskiner med batterier och/eller bränsleceller istället för förbränningsmotorer, kan lokala luftföroreningar och klimatpåverkan reduceras. Elektrifieringen minskar dessutom problem med buller och vibrationer, vilket bidrar till en förbättrad arbets- och närmiljö.

Kundernas krav förändras och vissa beställare kommer i en relativt snar framtid endast att
köpa nollemissionsfordon. Offentliga aktörer har en viktig roll för att driva omställningen till fossilbränslefria arbetsmaskiner.

Elektrifieringen går fort och gör att servicen på fordonen förändras. Val behöver göras mellan eldrift med batteri eller bränslecell. På marknaden finns båda versionerna på arbetsmaskiner. Rapporten ger en överblick över tillgänglig utrustning, men även vad som finns i prototyp- och demofas.

Både fortsatt teknisk utveckling och en ökad marknadsandel för emissionsfria fordon krävs för att kunna uppfylla framtida miljömål. För att lyckas krävs det att beställare och tillverkare möts.

Nu arbetar man vidare i en ny förstudie som handlar om att skapa nollemissionsbyggarbetsplatser genom att främja användning av utsläppsfria arbetsmaskiner.

Rapporten ”The Blue Move for Green Economy – Behovsstudie och teknikkartläggning av arbetsmaskiner” kan du ladda ner här.