Projekt Leverantörsutveckling

Projekt Leverantörsutveckling ingick i ett större EU-projekt, Dynamik i Småländska Kluster (DISK). Målet med satsningen var att öka innovationsförmågan och konkurrenskraften hos regionens nuvarande och potentiella leverantörer till maskintillverkarna. Samtidigt skulle man skapa förutsättningar för ett fortsatt kompetenshöjande arbete för regionens leverantörer. Projektet bestod av tre delar: beställarkrav, leverantörsstrategier och framtida produktionscenarion.

Delprojektet Leverantörsutveckling som leddes av föreningen Tunga fordon 2008-2010 hade fokus på leverantörerna till den tunga fordonsindustrin i regionen med omnejd. Syftet var att öka kunskapen om befintliga leverantörer och erbjuda en plattform för kompetensutbyte och kunskapshöjning.

Målet var att skapa förutsättningar för ökad produktivitet, effektivitet, kvalitet och en ökad medverkan i kundens produktframtagningsprocess.

Under projektet identifierades, kartlades, besöktes och aktiverades leverantörer. Vi besökte maskintillverkare, leverantörernas kunder, för att identifiera deras strategier gentemot sina leverantörer och skapade genom branschseminarier, enkäter och intervjuer en bild av den framtida tunga fordonsindustrin. Leverantörerna fick nätverka med potentiella kunder, samverka med konkurrenter och deltog i seminarier och temadagar som stödde den egna verksamhetens utveckling. Inom projektet besöktes 48 företag. Många tillvaratog, flera mycket frekvent,projektets olika erbjudanden om kurser och seminarier. I genomförandet av dessa kompetenshöjande åtgärder, studier och temadagar medverkade 46 externa samarbetspartners.

Två rapporter togs fram: Beställarstrategier – slutrapport från delprojekt Beställarstrategier och – krav inom projekt DISK Leverantörsutveckling, 2010, Håkan Bard och Anders Karlsson, Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet samt Framtidens Tunga fordon – affärsprocesser, maskinfunktioner, teknikutveckling. Slutrapport från delprojekt Framtidens Tunga fordon inom projekt DISK Leverantörsutveckling, 2010, Håkan Bard, Anders Karlsson och Lars-Olof Rask, Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet

Från Lean-spel 17 mars 2010 där deltagarna gavs en inblick i filosofin Lean Production genom en spelbaserad utbildningsform. Hur får man bort det onödiga i produktionen, det som inte tillför produkten kundvärde?

Aktiviteter

Seminarier:
– Utveckling av skogs- och sågverksteknik
– Leverantörsstrategier och -samarbete
– Flexibel automation för småserieproduktion
– Framtidens tunga fordonsindustri och dess behov av leverantörsutveckling

Temadagar:
– Förändring för framtiden
– Svetsdag, svetsstandarder och kvalitetskrav
– Effektivt inköpsarbete
– Kvalitets- och produktionsutveckling
– Leverantörskvalitet

Aktivitetsdagar:
– Lean-spel
– Effektivisering i försörjningskedjan, Supply chain management

Workshop:
– Framtidens tunga fordonsindustri

Workshopen syftade till att skapa en visionär bild av branschens framtid, där man konstaterade att den tunga fordonsindustrin står inför en utmaning, att under en tioårsperiod öka produktiviteten med 2-3 % per år.

Strukturella förändringar

Den strukturella förändring som skett och pågår är ett av skälen att förändra kompetensen i, och höja kunskapen om, värdekedjan.

Dagens industriella struktur mer komplex med nya aktörer i kedjan.

 

Gårdagens industriella struktur.

Distribution

– Leverantörerna bidrar huvudsakligen med prefabricerade komponenter. – Beställaren (produktägaren) utför den mesta förädlingen. – Slutanvändaren ansvarar för alla aktiviteter efter leverans och driftsättning.

Traditionell distribution

– OEM:en fokuserar på kunderna genom att tillhanda hålla ett komplett erbjudande. – Leverantörer växer i födokedjan och vidareutvecklar produktiviteten inom sina begränsade discipliner.

Dagens distribution där kunden fokuserar på sin kärnaffär

 

Framtidens tunga fordonsindustri och dess behov av leverantörsutveckling

Den framtidsbild som kom fram kan kortfattat sammanfattas i följande punkter:

Maskinutvecklingen initieras främst av:
– Processägare – maskinentreprenörer – forskning (långsiktigt)
– Maskinleverantörer och lagkrav (kortsiktigt)

Maskinutvecklingen drivs främst av:
– Krav på ökad effektivitet / utnyttjandegrad (t ex delautomatisering)
– Krav på högre nivå av intelligens i maskinerna: aktiv säkerhet, förarstöd – metodik…
– HMI (människa-maskingränssnitt): effektivitet, komfort, bra arbetsmiljö
—— – Miljö, energifrågor
—— – HMI: effektivitet, bra arbetsmiljö…
—— – Emissioner, klimatpåverkan
—— – Markpåverkan
—— – Bränsleekonomi (”bort från fossila bränslen till…”)
—— – Drivlinor, nya material…

Produktivitetsökning uppnås främst genom:
– Kunders vidareutveckling av processer och system
– Vidareutvecklat maskinkoncept
– Ökad teknisk tillgänglighet
– Bra underhåll / reservdelsförsörjning – lättservat
– Nya upphandlingsformer med ökad andel funktionsansvar

Funktionsåtagande:
– Ger nya affärsmöjligheter för kund och leverantör:
—— – Helhetssyn för olika delprocesser – optimering
—— – Kvalitetshöjande
—— – Utvecklar långsiktiga affärsrelationer
—— – Konkurrensmedel
– Kan vända en affär i en viss riktning
– Kräver utveckling av leverantörsnätverk med utvecklingsansvar
– Kräver ökat kunnande om användarprocesser
– Kräver utveckling / utbildning avseende riskhantering

Huvudområden – teknik:
– Automation / delautomation: effektivitet – ergonomi
– Beräkningsteknik:
—— – Stärker konceptutveckling – minimering av antal prototyper
—— – Sparar tid och pengar och utvecklar en bättre produkt
– Metodik vid produkt- / systemutveckling

Delområden – teknik:
– Underhåll: effektivitet, ergonomi
– HMI: överskott av funktioner som föraren ska ta till sig
– Systemteknik
– Matematisk modellering – simulering
– Material / vikt / fogning