Workshop affärsmodeller för arbetsmaskiner 14 maj 2024

Inom Interreg-projektet Clean Construction Machinery, Cleancon arbetar vi för utsläppsfria alternativ av arbetsmaskiner. Projektet ska genom samverkan i värdekedjan, tester, framtagning av verktyg och modeller accelerera utvecklingen av lösningar som möjliggör emissionsfria siter för att långsiktigt säkerställa användning av förnybar energi och utsläppsfria arbetsmaskiner. En del i projektet rör affärsmodeller.

Framtagning av dagens arbetsmaskiner sker i komplexa värdekedjor med flera nivåer av underleverantörer, för att realisera en färdig maskin som sedan säljs till slutkunden. Det är svårt att ha kontroll på maskinen genom hela dess livslängd och därmed att skapa cirkularitet. Ändrade affärsmodeller kan vara en möjlighet för att skapa kontroll i hela värdekedjan med potential för förbättrad hållbarhet.

Vi bjuder in till en workshop i ett samarbete med Tunga fordon för att gemensamt identifiera och jämföra
värdekedjor för traditionella dieseldrivna maskiner och alternativa gröna lösningar. Syftet är att i en sammanfattande rapport ge en beskrivning och analys av möjliga affärsmodeller som ger kontroll över maskiner och essentiella delsystem genom hela livscykeln och sammanfatta möjligheter och utmaningar.

Datum: 14 maj 2024
Tid: 9.30–15.00
Plats: Campus Ljungby, Garvaren Ljungby